Bạc Tai Zô Háng/Tournament Results

From Fortnite Esports Wiki
Jump to: navigation, search
Bạc Tai Zô Háng Tournament Results
DateTypePlPR PtsPlatformEventTeamRoster
2019-08-18Squad (3)07400074700PCFNCSlogo small.pngFortnite Champion Series: Season X - Week 1: AsiaTBDlogo std.pngSFD. Hưng XìPo, Monster Luat, Bạc Tai Zô Háng